English deutsch Русский française hrvatski

Niedziela, 16 cze 2024
Tłumaczenia umów handlowych
Tłumaczenia umów cywilno-prawnych to popularny rodzaj usług translatorskich. Umowa to nic innego jak zobowiązanie do wykonania konkretnej czynności lub transakcji, sporządzana w celu poświadczenia woli Stron. Umowa chroni interesy stron i precyzyjnie określa warunki współpracy, z wyszczególnieniem cen, terminów, kar umownych, stawek wynagrodzenia, warunków realizacji, praw i obowiązków Stron, sposobów zmiany warunków współpracy i zasad rozstrzygania ewentualnych sporów między Stronami oraz wielu innych aspektów ekonomicznych i prawnych. Niektóre umowy zawierają dodatkowo aneksy, czyli załączniki dookreślające kwestie szczegółowe kontraktu lub będące potwierdzeniem wniesienia zmian do warunków danej umowy. W kwestiach nieuregulowanych daną umową mają zastosowanie przepisy nadrzędne, np. Kodeks Spółek Handlowych lub Kodeks Cywilny. W obrębie umów cywilno-prawnych wyróżnia się wiele podtypów (np. tłumaczenie umowy kredytowej lub umowy o pracę celem zaciągnięcia kredytu w banku), które wyszczególniamy w innym miejscu naszej witryny www. Tłumaczenie umów handlowych w celu zawarcia kontraktu z zagranicznym partnerem biznesowym zwykle nie wymaga formy przysięgłej, chyba że tekst tłumaczenia będzie przedkładany w banku, w towarzystwie ubezpieczeniowym, w sądzie bądź w innym urzędzie z czerowną tabliczką.


podpisanie umowy – tłumaczenia umów
 
Tłumaczenie umowy, np. z języka angielskiego na język polski, wymaga spójności terminologii oraz uwzględnienia realiów systemu prawa, w jakim dana umowa funkcjonuje. Stąd konieczność wyboru odpowiednio terminologii międzynarodowej, narodowej lub lokalnej, w zależności od zaleceń zleceniodawcy i rodzaju tekstu. Ze względu na powtarzalną strukturę umów cywilno-prawnych (preambuła, poszczególne klauzule – salwatoryjna, o zachowaniu poufności itd.) szczególnie przydatne mogą okazać się teksty paralelne. Tłumacze czerpią też wiedzę z baz tekstów prawniczych, nieocenioną rolę odgrywa baza aktów prawnych Unii Europejskiej oraz Dziennik Urzędowy UE.

formularz kontaktowy / mapa / Copyright 2012 by Best Text  |  Realizacja: